ඔෆිස් ට්‍රාන්ස්පෝට් බස්/ වෑන් හිමියනි,
ඔෆිස් ට්‍රාන්ස්පෝට් සේවාවන් සොයන අයගෙන්Anybus.lk වෙත දිනපතා ලැබෙන ඉල්ලීම් වලින් තවමත් සපුරාලිය නොහැකි වූ ලැයිස්තුව පහත දැක්වේ.
ඔබගේ බස් රථයෙන් එම ස්ථාන සඳහා සේවාව සැපයිය හැකි නම්, අපගේ 0779884424 දුරකථන අංකයට අමතා එම ඔෆිස් ට්‍රාන්ස්පෝට් සේවාවන් සොයන අය, ඔබගේ සේවාව සමඟ ඉක්මනින්ම සම්බන්ධ කර ගන්න.

අනු අංකයසිටදක්වා
703කටුබැද්දතිඹිරිගස්යාය
702රාගම / කඩවතමීපේ
701දියගමරාජගිරිය
700ගොඩගම / හෝමාගමතොරණ හන්දිය
699දූලපිටියයූනියන් ප්ලේස්
698හබරකඩඇඹුල්දෙණිය
697පැලවත්තවැලිසර
696දූනගහ නිල්පනාගොඩතලවතුගොඩ
695එඬේරමුල්ලදෙමටගොඩ ඔරායන් සිටි
694ගොතටුවපාමන්කඩ
693මාදිවෙලHNB ටවර්
692කිරිඳිවැලමහරගම
691නුගේගොඩගාලු කොටුව
690නාවලකටුබැද්ද
689දළුපොත/මීගමුවකැළණිය
688පෙතියාගොඩකොටුව
687කොට්ටාව / වල්ගමමුහන්දිරම් පාර
686කුඹුක / හොරණකොතලාවල
685කොට්ටාවටවුන් හෝල්
684කිරිවත්තුඩුවටවුන්හෝල්
683රාගමමීගොඩ
682ලින්ටන් ග්‍රවුන්ඩ් පාර /රාගමකොම්පඤ්ඤ වීදිය
681කොකිස්කඩේ හන්දියකොට්ටාව රුක්මල්ගම
680මීගොඩකටුනායක
679කුරුණෑගලබියගම
678කෑගල්ලකුරුණෑගල
677හෝමාගමකැළණිය
676බණ්ඩාරගමමතුගම
675හෝමාගමපෑලියගොඩ
674බි‍යගම / කඩුවෙලමීගොඩ
673මිරිහාන / නුගේගොඩවරාය අධිකාරිය
672කොච්චිකඩේබොරැල්ල
671නාගොඩ / ගාල්ලරත්මලාන
670ඇඹුල්දෙණිය / නුගේගොඩනිදහස් චතුරස්‍රය
669මහරඅතුරුගිරිය
668කොට්ටාවකඩුවෙල/ බියගම
667පිලියන්දලකළුතර
666දෙල්කඳබත්තරමුල්ල
665පූගොඩපෑලියගොඩ
664පොල්ගස්ඕවිටබත්තරමුල්ල
663මොරටුවරාජගිරිය
662මොරටුවවික්ටෝරියා ප්ලේස්
661පිලියන්දලනවම් මාවත
660වටරැක / පාදුක්කකලුබෝවිල රෝහල
659ගොඩගමමට්ටක්කුලිය
658තල්පිටිය උතුරටවුන්හෝල්
657කැළණියබියගම
656මොරටුවකොලොන්නාව
655කිරිල්ලවල / කඩවතකොටහේන
654කොරස, නයිවල පාරකොළඹ 02
653කඩහනෙලුම්පොකුණ
652පිලපිටියකොල්ලුපිටිය
651වත්තලමහරගම
650දික්වල හන්දිය / මීගහවත්තතොටලඟ
649ගෝණපොලබත්තරමුල්ල
648මරදානනුගේගොඩ
647මහරගමමාලඹේ
646දෙල්ගොඩගම්පහ
645දෙහිවලWTC
644හංවැල්ලසිනමන් ගාර්ඩ්න්ස්
643කටුබැද්දපැලවත්ත
642මොරටුවකොටුව
641ගල්කිස්සමීගමුව
640කලගෙඩිහේනකටුනායක / 18 කණුව
639කොස්වත්තඇක්සස් ටවර්
638හැඳලහැව්ලොක් ටවුන්
637IDHකොහුවල
636ගාල්ලකඩුවෙල
635කුඩමාදුවරත්මලාන
634මිරිහානබම්බලපිටිය
633මත්තේගොඩදෙමටගොඩ
632කැළණියකොට්ටාව
631පානදුරWTC
630කටුබැද්දගාලු මුවදොර
629මට්ටක්කුලියපාමන්කඩ
628කඩුවෙලපිලියන්දල
627වැල්ලවත්තසලාකා
626කිරිවත්තුඩුවනාවල
625බොරලැස්ගමුවතිඹිරිගස්යාය
624දෙල්ගොඩකඳාන
623කිරිබත්ගොඩකටුනායක
622වත්තලකිරුළපොන
621කිරිල්ලවලමොරටුව
620හොරණකොළඹ
619අරන්ගලකොළඹ කොටුව
618වත්තලබම්බලපිටිය
617ජාඇලයූනියන් පෙදෙස
616හික්කඩුවකොළඹ
615ගම්පහවත්තල
614වත්තලපන්නිපිටිය
613නයිවලවත්තල
612වත්තලකොළඹ කොටුව
611ජාඇලග්‍රෑන්ඩ්පාස්
610පිලියන්දලවැලිවේරිය
609වත්තලබොරැල්ල
608ජාඇලනුගේගොඩ
607මොරටුවනාවින්න
606බැලුම්මහර / කඩවත / ගම්පහගල්කිස්ස
605කොටහේනමරදාන
604කටුබැද්දකොළඹ කොටුව / පෙටා
603මහරගමමොරටුව
602කොළඹ කොටුවසීදුව
601ගම්පහකොට්ටාව
600පන්නිපිටියකලුබෝවිල
599වත්තලමරදාන
598හංවැල්ලඌරාපොල
597රත්මලානනාවින්න
596නුගේවෙලපානදුර
595මොරගහහේනWTC
594වත්තලබොරලැස්ගමුව
593පට්ටිවලවත්තල
592අතුරුගිරියඅවිස්සාවේල්ල
591මාලඹේපිලියන්දල
590උස්වැටකෙයියාවයූනියන් පෙදෙස
589හබරකඩබියගම
588පානදුරගොළුමඩම හන්දිය
587නුවරවැල්ලවත්ත
586කඩවතහොරණ
585මොරටුවදෙමටගොඩ
584අතුරුගිරියකොළඹ කොටුව
583හැඳලගංඟාරාමය
582රාජගිරියකොළඹ කොටුව
581හැඳලරාජගිරිය
580කොතලාවලRMV
579ගල්කිස්සහොරණ
578කඳානරත්මලාන
577සොයිසාපුරකලුබෝවිල
576අලුත්ගමනවලෝක
575වැල්ලවත්තග්‍රෑන්ඩ්පාස්
574රාගමපිළියන්දල
573කොල්ලුපිටියපන්නිපිටිය
572පානදුරබම්බලපිටිය
571මහරගමබොරලැස්ගමුව
570කැළණියතලවතුගොඩ
569ගල්කිස්සටවුන්හෝල්
568නිට්ටඹුවනුවර
567කඩුවෙලමීගොඩ
566මාවනැල්ලකුරුණෑගල
565ගල්කිස්සවෝඩ් පෙදෙස
564නාවලපොල්ගස්ඕවිට
563HNB ටවර්පිළියන්දල